logotype
image1 image2 image3 image3

 

Service :

             Sport Conditioning 

 

Sport Conditioning Training : คือ การฝึกเพื่อพัฒนาความพร้อมของร่างกายในการเล่นกีฬา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 

SAQ (Speed/Agility/Quickness)
คือ ความเร็ว ความคล่องแคล่ว การตอบสนองที่รวดเร็ว
Strength & Power คือ ความแข็งแกร่ง และ พละกำลังสูงสุด มีทั้งในแบบออกแรงครั้งเดียว หรือทำซ้ำๆ
Balance คือ ความสมดุล มีทั้งแบบสมดุลอยู่กับที่ และ สมดุลขณะเคลื่อนไหว


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึก
- มีความพร้อมด้านร่างกายก่อนลงฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา
- ลดอัตราเสี่ยงต่อการบาดเจ็
บในขณะฝึกซ้อมหรือขณะแข่งขัน
- เป็นการฝึกที่ตรงกับจุดประสงค์
ในแบบที่ผู้เล่นกีฬาต้องการ
- พัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของผู้เล่นกีฬา
- ฝึกฝนในแบบเดียวกับที่นักกีฬามื
ออาชีพใช้ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
- เพิ่มความหลากหลายในการฝึกให้กั
บผู้เล่นกีฬา

เหมาะสมกับ
- ผู้เล่นกีฬาทุกท่าน
- เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไป
- ชาย และ หญิง
- นักกีฬาสมัครเล่น
- นักกีฬามืออาชีพ


โค้ช นพ

template joomlajoomla templates
2018  DfitT-Studio  ©  design by joomla templates