logotype
image1 image2 image3 image3

บริการ  : Youth Training

Youth Training
คือ การฝึกออกกำลังกายสำหรับเยาวชน (อายุตั้งแต่ 12-18) โดยเน้นการเคล่ือนไหวของร่างกายเพ่ือพัฒนาการที่ดีในการเจริญเติบโต

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ช่วยให้ผู้ฝึกเจริญเติบโตอย่างเต็มวัย เช่น สูงขึ้น แข็งแกร่งขึ้น ฯลฯ
- ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ อันเน่ืองมาจากกิจกรรม หรือ การเล่นกีฬาที่ชอบ
- สร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝึ
กในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่ชอบ
- ดูดีในแบบนักกีฬา รูปร่างสมสัดส่วน
- ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


เหมาะสำหรับ
- เยาวชนที่มีอายุในช่วง 12-18 ปี
- ทั้งเพศ หญิง และ ชาย
- นักกีฬาระดับเยาวชน

โค้ชนพ

template joomlajoomla templates
2018  DfitT-Studio  ©  design by joomla templates