logotype
image1 image2 image3 image3

Small Group Training
คือ การฝึกออกกำลังกายที่มีจำนวนผู้ฝึก ตั้งแต่ 3-5 ท่าน ต่อ ครูฝึก 1 ท่าน
ฝึกไปพร้อมๆกัน โดยขณะฝึก อาจจะมีรูปแบบการฝึกที่เหมื
อนหรือต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ในสถานที่ฝึก

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ได้รับความปลอดภัยและผลลัพธ์
ตามเป้าหมายไปพร้อมๆกันเป็นกลุ่
- สร้างความสนิทสนม กลมเกลียวกันในหมู่คณะ/ญาติพี่
น้องและเพ่ือนฝูง
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุ
คคลอื่นๆ(ในกรณีกลุ่มคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน)
- มีกลุ่มคนมาร่วมแชร์ค่าฝึก
- มีระเบียบ วินัยและมีแรงกระตุ้นจากเพ่ื
อนในกลุ่ม โดยในการฝึกจำเป็นต้องมาพร้อมๆกัน เพื่อฝึก และได้รับผลสำเร็จไปพร้อมๆกัน

เหมาะสำหรับ
- กลุ่มผู้ร่วมงาน
- กลุ่มเพ่ือนฝูง
- พี่-น้อง และ ญาติ
- ผู้ต้องการเพ่ือนฝูง และ ประสบการณ์ใหม่
- มีงบประมาณเหมาะสำหรับฝึกแบบกลุ่

template joomlajoomla templates
2018  DfitT-Studio  ©  design by joomla templates