logotype
image1 image2 image3 image3

 

Personal Trainer คือ การฝึกออกกำลังกายแบบส่วนตัว หรือ ตัวต่อตัว (one on one)


ประโยชน์ที่ได้รับ
- ความปลอดภัยจากการดูแลอย่างใกล้ชิด
- มั่นใจในท่าทาง และ รูปแบบการฝึกที่เหมาะสมกับบุ
คคลนั้น
- ใช้เวลาในขณะฝึกอย่างมีประสิทธิ
ภาพ
- เกิดผลลัพธ์จากการฝึกอย่
างรวดเร็ว
- เกิดความสนุกสนานในช่ัวโมงการฝึ

- มีกำลังใจ ทำให้สามารถฝึกได้ครบตามเวลา และท่าทางการฝึกที่กำหนดไว้
- ความหลากหลายในรูปแบบการฝึก


เหมาะสำหรับ
- ผู้ฝึกที่เร่ิมต้นออกกำลังกายใหม่
- ผู้ฝึกที่ต้องการ ความหนักในการฝึกที่มากกว่าปกติ
- ผู้ฝึกที่ชอบความสนุ
กสนานในขณะฝึก
- ผู้ฝึกที่มีเวลาจำกัด ต้องการผลลัพธ์รวดเร็ว
- ผู้ฝึกที่ต้องการรูปแบบกานฝึกที
ืแปลกใหม่ ให้ผลดี

คำแนะนำในการเลือกใช้บริการครู
ฝึกส่วนตัว (Personal Trainer)
หากคุณ ออกกำลังกายเป็นครั้งแรก/หยุ
ดออกกำลังกายไปช่วงหน่ึงแล้วกลับมาเร่ิมต้นใหม่ หรือ คุณออกกำลังกายมาเนิ่นนาน แต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการ  เราขอแนะนำให้ลองปรึกษาหรือฝึกกับครูฝึกส่วนบุคคล
การออกกำลังกาย ก็เหมือนกับการเรียนรู้ทั่วๆไป หากแต่จะหนักไปในแนวปฏิบัติ โดยการใช้ร่างกายให้มีประสิทธิ
ภาพสูงสุด
มากกว่าการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี
ซึ่งหากเราทราบถึงวิธีการปฏิบั
ติและ มีผู้คอยสังเกตุการณ์ขณะเราปฏิบัติ ก็จะช่วยทำให้การฝึกนั้นปลอดภัยและฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยครูฝึกส่วนบุคคลมีหน้าที่ช่
วยและแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพ่ือทำให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
ซึ่งหากคุณเป็นผู้ออกกำลั
งกายหน้าใหม่ ยังไม่ทราบรูปแบบ หรือ ท่าทางการฝึกที่ถูกต้อง ในช่วงแรก(4-6 สัปดาห์) ควร ฝึก 2-3ครั้ง/สัปดาห์ หรือ ฝึกผ่านไปจำนวน 10-12 ครั้ง กับครูฝึก
จากนั้นหากผู้ฝึกชำนาญในท่
าทางการฝึกแล้ว อาจลดการฝึกกับครูฝึกลงเหลือ เพียงสัปดาห์ละ 1ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนการฝึกนั้น และฝึกเองตามโปรแกรมที่ครูฝึกออกแบบให้อีก 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ (ตามความเห็นของครูฝึก)
จากนั้นหากผู้ฝึกมีประสบการณ์
มากขึ้น ปฏิบัติได้ตามที่ครูฝึกช่วยแนะนำไป ก็อาจจะพบครูฝึกเพียง เดือนละ 1 ครั้ง หรือภายในระยะเวลาทุกๆ 4-6 สัปดาห์ เพ่ือรับโปรแกรมการฝึกใหม่
การใช้บริการครูฝึกเป็นส่ิ
งจำเป็นในการเร่ิมต้น รวมถึงการต่อยอดจากการฝึกที่ผ่านมา ทำให้ผู้ฝึกได้รับความสนุกสนานและได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
ซึ่งการใช้บริการครูฝึกนั้น ขึ้นอยู่กับความต้
องการและงบประมาณของผู้ฝึกเอง

โค้ชนพ

template joomlajoomla templates
2018  DfitT-Studio  ©  design by joomla templates